Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
1. Definities

1.1 Onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Il DiVino een overeenkomst aangaat of voornemens is dit te doen.
1.2 Onder leverancier wordt verstaan Il DiVino Wijnen, gevestigd te Hilversum.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen, de acceptatie daarvan alsmede op alle met leverancier gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan.
2.2 Afwijkingen en wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldend indien zij door leverancier schriftelijk, dan wel per email zijn geschied.

3. Prijzen en prijswijzigingen.

3.1 De door leverancier genoemde prijzen zijn inclusief BTW in Euro en exclusief een bijdrage voor administratie- en verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie. Genoemde prijzen en kosten zijn uitsluitend van toepassing op leveringen in Nederland. Voor leveringen naar het buitenland zullen specifieke afspraken dienen te worden gemaakt, welke schriftelijk dan wel per email door leverancier dienen te worden bevestigd.
3.2 Leverancier is gerechtigd, voor zover dit niet in strijd komt met de redelijkheid en billijkheid, voor leverancier ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet voorziene prijswijzigingen, aan opdrachtgever door te berekenen.
3.3 Leverancier heeft het recht prijzen te wijzigen en eventuele typefouten te corrigeren. Wanneer opdrachtgever hierdoor wordt benadeeld, wordt opdrachtgever hierover ingelicht. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden.

4. Aanbiedingen.

4.1 Alle aanbiedingen van leverancier zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van het product. Wanneer de aanbieding niet meer leverbaar is wordt:
4.1.1 opdrachtgever een alternatief aangeboden;
4.1.2 de overeenkomst wordt ontbonden.

5. Levering.

5.1 De levering vindt, tenzij anders is overeengekomen, plaats op het door koper opgegeven leveringsadres.
5.2 Leverancier zorgt voor de verzending, per post of per bode, nadat betaling voor de te leveren producten is ontvangen.
5.3 Leverancier is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. Extra kosten van de nalevering wordt door leverancier gedragen.
5.4 Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen die aan de door de wet gestelde leeftijdseisen voldoen. De koper verklaart bij acceptatie van de leveringsvoorwaarden, dat hij/zij aan deze door de overheid gestelde leeftijdseisen voldoet.

6. Leveringstermijn.
6.1 Op de website en in de orderbevestiging aangegeven levertijden gelden als indicatie en niet als exacte termijn. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de levertijden.
6.2 Leverancier stelt alles in het werk om de opgegeven levertijden na te komen.

7. Betaling.
7.1 Betaling dient plaats te vinden via een creditcard, I-deal, Paypal. Indien leverancier buitengerechtelijke kosten moet maken om zijn vordering te incasseren, komen deze voor rekening van opdrachtgever.
7.2 Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen plaatsvindt, dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, over het openstaande factuurbedrag vanaf het tijdstip van de factuurdatum tot aan de dag van de algehele voldoening. Hiervoor is geen voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling vereist.

8. Garantie.

8.1 Leverancier garandeert de deugdelijkheid en kwaliteit van geleverde zaken.
8.2 Onder de garantie vallen niet de gevolgen van verkeerd en ondeskundig gebruik en ondeugdelijke opslag van geleverde zaken.
8.3 De geleverde natuurproducten zullen mogelijke smaak- en kleurverschillen geven ten opzichte van eerdere leveringen. Afwijkingen in deze kunnen niet door leverancier worden uitgesloten.
8.4 Indien de voorraad van een bepaald oogstjaar is uitverkocht, heeft de leverancier het recht, zonder toestemming van opdrachtgever, het product van het daarop volgende oogstjaar te leveren.
8.5 Leverancier garandeert dat, als de door opdrachtgever bestelde producten niet aan de verwachting van opdrachtgever voldoet, de opdrachtgever de niet aangebroken flessen binnen 14 dagen na ontvangst, zonder kosten kunnen worden geretourneerd. Het betaalde bedrag van de niet aangebroken flessen wordt direct door leverancier teruggestort. In rekening gebrachte administratie- en verzendkosten worden niet gerestitueerd.

9. Aansprakelijkheid.

9.1 De door leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal - behoudens eigen opzet en grove schuld - in geen geval meer bedragen dan het overeengekomen bedrag (exclusief omzetbelasting)
9.2 Leverancier aanvaardt - behoudens eigen opzet en grove schuld - geen enkele aansprakelijkheid voor indirecte schade, d.w.z. schade die niet direct wordt veroorzaakt door zijn tekortkoming, zoals bijvoorbeeld gemaakte extra kosten, vervolgschade of schade wegens gederfde winst.

10. Reclames.

10.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot afwijkingen in hoeveelheden van geleverde goederen, dan wel beschadigingen aan deze zaken terstond, binnen 5 werkdagen, na aflevering te reclameren. Opdrachtgever dient te reclameren door middel van:
10.1.1 een e-mail aan info@ildivino.nl;
10.1.2 schriftelijk naar il diVino, Bussumerstraat 6, 1211 BK Hilversum;
10.1.3 telefonisch op 035-6229159
10.2 Leverancier is gehouden zo spoedig mogelijk de reclame op juistheid te onderzoeken en binnen een redelijke termijn op de reclame te reageren.
10.3.1 Gebreken met betrekking tot een gedeelte van het door leverancier geleverde, geven opdrachtgever nimmer het recht om tot afkeuring van het geheel over te gaan.

11 Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

11.1 Op alle overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan, is het Nederlands recht van toepassing.

Kamer van Koophandel: Hilversum 55756085
BTW nummer: NL002019981B81(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 Il diVino Wijnwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.